ป้ายแบนเนอร์กองกลางQR CODE ประเมินผลย้อนหลัง
พนักงานขับรถยนต์
ทั้งหมด 69 คน
จำนวนรถในระบบ
199 คัน

รายการการขอใช้รถ กองกลาง

6 มิ.ย. 2566
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
8379 10:00 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งสนามบินขอนแก่น
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 8
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศิเรมอร ประทุมทิพย์
หมายเหตุ :
07:00 / 11 มิ.ย. 2566
8959 17:30 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่ง ท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม สนามบินขอนแก่น
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : แจ้งนัดหมายอีกครั้ง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว พัชรี วงษ์ช่าง
หมายเหตุ :
07:00 / 11 มิ.ย. 2566
8588 05:21 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
สถานที่ไป : พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนผู้โดยสาร : 18
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย ยุทธชัย อุทัยแพน
หมายเหตุ : ไม่เดินทาง
07:00 / 8 มิ.ย. 2566
8964 17:00 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งสนามบินขอนแก่น
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 5
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รับที่บ้าน
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศิเรมอร ประทุมทิพย์
หมายเหตุ :
07:00 / 11 มิ.ย. 2566
9128 09:00 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนิสิตต่างชาติ ต่ออายุวีซ่า / Re-Entry Permit
สถานที่ไป : สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารสโมสรบุคลากร
ผู้ขอใช้รถ : นาย กุลนันทน์ ขวัญสกุล
หมายเหตุ : -
07:00 / 6 มิ.ย. 2566
9136 10:00 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือ ที่งานสารบรรณ ตึกบรม
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 6 มิ.ย. 2566
9137 14:00 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือ ที่งานสารบรรณ ตึกบรม
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 6 มิ.ย. 2566
9138 14:00 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ม.ใหม่
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ขอใช้รถ : นาง อรัญญา แสนโสภา
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 6 มิ.ย. 2566
9139 09:15 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำเครื่องตัดหญ้าไปซ่อมในเมือง
สถานที่ไป : ในเมือง มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าตึกคณะ เวลา 09.15 น.
ผู้ขอใช้รถ : นาย ตังธสิน เทพทองพูน
หมายเหตุ : -
07:00 / 6 มิ.ย. 2566
9143 09:30 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไถพวนในแปลง
สถานที่ไป : แปลฃหม่อน
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : แปลงหม่อน
ผู้ขอใช้รถ : นาย เกรียงศักดิ์ แพงจันทร์
หมายเหตุ : -
07:00 / 7 มิ.ย. 2566
9152 12:00 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ขนย้ายคอมพิวเตอร์และวัสดุ ที่ร้านยาสาขา1 -มาเก็บที่สาขา 2 แก้ไขเอกสารร้านสุธีการยนต์
สถานที่ไป : ร้านยาสาขา 1
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ร้านยามหาวิทยาลัยสาขา 1
ผู้ขอใช้รถ : นาย วัชร อะโนราช
หมายเหตุ : -
07:00 / 6 มิ.ย. 2566
9166 09:30 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ตรวจเช็คระบบเครือข่าย
สถานที่ไป : กองวิจัยรุขเวช
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วิระ เมฆวัน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 6 มิ.ย. 2566
9167 14:30 / 6 มิ.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือ
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารีและตึกพลาซ่า
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วิระ เมฆวัน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 6 มิ.ย. 2566