ป้ายแบนเนอร์กองกลางQR CODE ประเมินผลย้อนหลัง
พนักงานขับรถยนต์
ทั้งหมด 67 คน
จำนวนรถในระบบ
214 คัน

รายการการขอใช้รถ กองกลาง

8 ธ.ค. 2566
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
17249 06:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อใช้ในการจัดสอบ tgat tpat จำนวน 6 สนามสอบ
สถานที่ไป : จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 48
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คลังข้อสอบ ม เก่า
ผู้ขอใช้รถ : นาย ภาณุวัฒน์ สว่างแสง
หมายเหตุ :
07:00 / 11 ธ.ค. 2566
17288 07:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปส่งนิสิตเข้าร่วม โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการจริง ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ไป : โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 45
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะการท่องเที่ยวฯ
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว เยาวภา นียากร
หมายเหตุ : ให้ตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์ให้บริการก่อนและหลังการให้บริการ และให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
17305 07:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปส่งนิสิต เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการจริง โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ไป : โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 45
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะการท่องเที่ยว ฯ
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว เยาวภา นียากร
หมายเหตุ : -
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
17306 07:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปส่งนิสิตเข้าร่วม โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการจริง ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ไป : โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 45
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะการท่องเที่ยวฯ
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว เยาวภา นียากร
หมายเหตุ : ให้ตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์ให้บริการก่อนและหลังการให้บริการ และให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
17307 07:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปส่งนิสิตเข้าร่วม โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการจริง ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ไป : โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 45
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะท่องเที่ยว ฯ
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว เยาวภา นียากร
หมายเหตุ : ให้ตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์ให้บริการก่อนและหลังการให้บริการ และให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
17308 07:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปส่งนิสิตเข้าร่วม โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการจริง ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ไป : โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะการท่องเที่ยวฯ
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว เยาวภา นียากร
หมายเหตุ : ให้ตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์ให้บริการก่อนและหลังการให้บริการ และให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18208 06:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับพระตักบาตรวันสถาปนา
สถานที่ไป : ร้อยเอ็ด
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ตึกบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นาง อังคณา พลหาญ
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความพร้อมรถยนต์ก่อน-หลังการให้บริการและให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยในการใช้รถยนต์ราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18262 09:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนิสิตเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันดนตรี
สถานที่ไป : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
จำนวนผู้โดยสาร : 43
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นาย กิตติคุณ จันทร์เกษ
หมายเหตุ : ไม่มีรถให้บริการ
07:00 / 10 ธ.ค. 2566
18279 07:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อลงพื้นที่สำรวจและประชุมกับเทศบาล
สถานที่ไป : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รับอาจารย์และนิสิต จากคณะสถาปัตยกรรมฯ - กาฬสินธุ์
ผู้ขอใช้รถ : นาย เมธี พิริยการนนท์
หมายเหตุ : ไม่มีรถให้บริการ
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18280 07:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อลงพื้นที่สำรวจและประชุมกับเทศบาล
สถานที่ไป : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จำนวนผู้โดยสาร : 11
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รับอาจารย์และนิสิต จากคณะสถาปัตยกรรมฯ - กาฬสินธุ์
ผู้ขอใช้รถ : นาย เมธี พิริยการนนท์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18292 06:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปรับพระ
สถานที่ไป : จังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอกันทรวิชัย
จำนวนผู้โดยสาร : 9
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ตึกบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นาง อังคณา พลหาญ
หมายเหตุ : ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อน-หลังการปฏิบัติงาน และให้ปฏิบัติตามประกาศการใช้รถราชการโดยเคร่งครัด
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18316 07:15 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน
สถานที่ไป : รพ.สุทธาเวช
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.15 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ไม่มีรถ
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18330 07:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 120
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.00 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : รถเต็ม
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18351 19:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไปขึ้นเครื่อง ณ สนามบินขอนแก่น (เพื่อไปราชการต่างประเทศ) (ขอใช้งบส่วนกลาง)
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น เครื่องขึ้นเวลา 21.10 น.
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ตึกบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ปวริศา หนันดี
หมายเหตุ : รถเต็ม
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18477 19:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไปขึ้นเครื่อง ณ สนามบินขอนแก่น (เพื่อไปราชการต่างประเทศ) (ขอใช้งบส่วนกลาง)
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น เครื่องขึ้นเวลา 21.10 น.
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ตึกบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ปวริศา หนันดี
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อน-หลังการปฏิบัติงาน ลงบันทึกการใช้รถ และให้ปฏิบัติตามประกาศการใช้รถราชการโดยเคร่งครัดต่อไป
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18766 06:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ-ส่ง ข้อสอบและผู้อำนวกการสนามสอบ TGAT/TPAT ประจำปี 2566
สถานที่ไป : สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคลังข้อสอบ
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 10 ธ.ค. 2566
18768 07:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ไปลงพื้นที่สำรวจและร่วมประชุมฯ ที่จ.กาฬสินธุ์
สถานที่ไป : จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รับที่หน้าคณะเวลา 07.00 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ธัญญธร ดลเลี่ยม
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18775 16:30 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่ง นิสิตชั้นปีที่ 4 เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม
สถานที่ไป : โรงพยาบาลมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 11
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาง พีรยา ศรีผ่อง
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18911 09:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ใช้เพื่อดำเนินกิจกรรม Big cleaning Day
สถานที่ไป : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 9
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จงรักษ์ คชสังข์
หมายเหตุ : -
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18912 09:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งเอกสาร ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ไป : บ้านพัก ศาสตราจารย์วิชัย บุญแสง และบ้านพัก ศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ใบไม้
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : 1
ผู้ขอใช้รถ : นาย วัชระ เพ็งบุญ
หมายเหตุ : ให้ตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์ให้บริการก่อนและหลังการให้บริการ และให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18929 10:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งเอกสาร
สถานที่ไป : ม.ใหม่
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ขอใช้รถ : นาง อรัญญา แสนโสภา
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18986 08:30 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับ วิทยากร
สถานที่ไป : รร.ตักสิลา
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : รร.ตักสิลา
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุไวย์รินทร์ ศรีชัย
หมายเหตุ :
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18962 14:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : ม.ใหม่ (นายลงกฎ สระคูพันธ์ นข 1662 พนักงานขับรถยนต์)
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ขอใช้รถ : นาย ชินณกฤช พลศิริ
หมายเหตุ : -
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18964 15:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เสนอแฟ้ม อธิการบดี/รองอธิการบดี
สถานที่ไป : อาคารบรมราชกุมารี/กองอาคารสถานที่
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ขอใช้รถ : นาย ศิรวิทย์ ลครมุล
หมายเหตุ : -
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18966 09:30 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : บริษัท โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
จำนวนผู้โดยสาร : 0
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วิระ เมฆวัน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18967 14:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือและติดต่อธนาคาร
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารีและตึกพลาซ่า
จำนวนผู้โดยสาร : 0
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วิระ เมฆวัน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 8 ธ.ค. 2566
18988 15:00 / 8 ธ.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย นิธินาถ สาวิสิทธิ์
หมายเหตุ :
07:00 / 8 ธ.ค. 2566