ป้ายแบนเนอร์กองกลางQR CODE ประเมินผลย้อนหลัง
พนักงานขับรถยนต์
ทั้งหมด 67 คน
จำนวนรถในระบบ
206 คัน

รายการการขอใช้รถ กองกลาง

27 ก.ย. 2566
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
13302 06:30 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกฯ
สถานที่ไป : รพ.ร้อยเอ็ด
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบสภาพรถก่อน-หลังการให้บริการ และให้ถือปฏิบัติตามประกาศการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 27 ก.ย. 2566
13767 07:00 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.00 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 27 ก.ย. 2566
13991 04:30 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อส่ง Ms. Xiaoqing Yang ป.เอก ไฟฟ้า ที่สนามบินขอนแก่น โดยรถกระบะ กท 5084 มค
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าหอพักการะเวก หอพักใน ม.เก่า มมส.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว วรินญา ชื่นใจ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 27 ก.ย. 2566
14420 18:00 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เข้าร่วมประชุม
สถานที่ไป : รับ - ส่ง สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว อรอนงค์ แซ่ตั้ง
หมายเหตุ : ให้ตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์ให้บริการก่อนและหลังการให้บริการ และให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการใช้รถรถราชการอย่างเคร่งครัด
07:00 / 28 ก.ย. 2566
14445 06:00 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งผู้บริหารวันที่ 27 กันยายน 2566 ท่านรองมลฤดี + ผู้่ช่วยอธิการบดีฯพนารัตน์ ส่งที่สนามบิน (เครื่องขึ้น ......... ยังไม่ทราบเที่ยวบิน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) - กลุ่มงานการประชุมประมาณการเวลารับส่งในระบบเท่านั้น ส่วนการรับส่งจริงให้พนักงานขับรถบันทึกลงในตารางการใช้รถ และแจ้งหัวหน้างานยานยนต์อีกครั้งก่อนเดินทาง
สถานที่ไป : สนามบินขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี เวลา 06.00 น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ -เวลา จะแจ้งอีกครั้ง ผู้ประสานงาน คุณอัจฉรา หล้านบ้านโพน 089-9411244
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศศิวิมล จันทร์เปล่ง
หมายเหตุ : ให้ปฏิบัติตามประกาศ มมส.การใช้ราราชการโดยเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน
07:00 / 27 ก.ย. 2566
14557 09:30 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ใช้งานรับส่งเอกสาร ม.ใหม่ ส่งเอกสารฟาร์ม มมส. รับส่งพัสดุขายสินค้าของฟาร์ม
สถานที่ไป : ม.ใหม่ กองอาดาร ฟาร์ม มมส. ม.เก่า อ.กัทรวิชัย
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ฟาร์ม มมส.
ผู้ขอใช้รถ : นาย จะเด็ด ศิริงาม
หมายเหตุ : -
07:00 / 27 ก.ย. 2566
14582 10:00 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือ ที่งานสารบรรณ ตึกบรม
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 27 ก.ย. 2566
14583 14:00 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือ ที่งานสารบรรณ ตึกบรม
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 27 ก.ย. 2566
14603 09:00 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ติดสติ้กเกอร์รถและนำรถเข้าประเมินราคาเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะ
สถานที่ไป : ตึกอธิการบดีและศูนย์โตโยต้า
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะการท่องเที่ยว
ผู้ขอใช้รถ : นาย ลงกฎ สระคูพันธ์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 27 ก.ย. 2566
14604 10:00 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ส่งหนังสือราชการ
สถานที่ไป : ม.ใหม่ (นายถวิล แก้วกัลยา นข 3776 พนักงานขับรถยนต์)
จำนวนผู้โดยสาร : 3
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ขอใช้รถ : นาย ชินณกฤช พลศิริ
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 27 ก.ย. 2566
14645 09:30 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ติดต่อราชการ
สถานที่ไป : บ้านขามเรียง
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วิระ เมฆวัน
หมายเหตุ : ลงเวลาผิด
07:00 / 27 ก.ย. 2566
14646 09:30 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ติดต่อราชการ
สถานที่ไป : บ้านขามเรียง
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วิระ เมฆวัน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 27 ก.ย. 2566
14648 13:00 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ตรวจเช็คระบบเครือข่าย
สถานที่ไป : ม.เก่า
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วิระ เมฆวัน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 27 ก.ย. 2566
14649 15:00 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสือและติดต่อธนาคาร
สถานที่ไป : ตึกบรมราชกุมารีและตึกพลาซ่า
จำนวนผู้โดยสาร : 0
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้รถ : นาย วิระ เมฆวัน
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 27 ก.ย. 2566
14650 09:30 / 27 ก.ย. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับเอกสารที่กองกิจ
สถานที่ไป : อาคารกองกิจการนิสิต
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว กาญจนา มูลสุวรรณ
หมายเหตุ : ได้ยื่นขอใช้แล้วโดย นาย ลงกฎ สระคูพันธ์
07:00 / 27 ก.ย. 2566